Các yêu cầu của everywhere node

Một số yêu cầu về node

 • Network:
  • Có kết nối mạng Internet (có địa chỉ Public IP hoặc chạy qua Gateway)
  • Tường lửa mở cổng UDP 51820 ở interface public IP (hoặc ở gateway)
  • Tường lửa mở cổng TCP 443 và 10250
 • OS
  • Ubuntu 18.02
  • Ubuntu 20.04
  • Ubuntu 22.04
  • Debian 10
  • Debian 11
  • Debian 12
 • Kernel
  • Máy chủ có Linux kernel từ 5.6 trở lên
 • Kiến trúc chip:
  • AMD64
 • Tài nguyên
  • CPU: tối thiểu 2vCPU
  • RAM: tối thiểu 4GB
  • Ổ cứng: tối thiểu 20GB