Sử dụng s3 browser

Bizfly xin giới thiệu tool được sử dụng nhiều để thao tác với các bucket , giúp bạn có thể làm việc trực tiếp với Bizfly Simple Storage thông qua giao diện trực quan

Chuẩn bị: Lấy Access key and Private Key

Lấy thông tin Access & Secret key tại link: https://manage.bizflycloud.vn/account/security

Mục Simple Storage Access Keys

1. Tools S3 browser

Khách hàng có thể tải file cài đặt từ trang web: https://s3browser.com

Sau khi cài đặt xong, truy cập S3Browser:


– Chọn vào mục Add New Account để tiến đến bước cài đặt thông tin của S3 Browser liên kết đến hệ thống Bizfly Simple Storage


– Sau khi màn hình sẽ mở ra phần cấu hình của S3Browser


Access Key: Access key của bạn lấy từ thông tin trong mục Bảo Mật
Secret Key: Secret Key của bạn lấy từ thông tin trong mục Bảo Mật.
RestEndpoint: Rest Endpoint S3 của bizfly cloud: https://hn.ss.bfcplatform.vn

Chọn Add new account để kết nối và bạn có thể thao tác được với Simple Storage qua giao diện của S3 Browser


– Ở phần giao diện, bạn có thể thao tác như upload file, upload folder …