APIs & CLIs

Bizfly Cloud cung cấp các giao diện dòng lệnh (CLI - Command Line) và các API (Application Programming Interface) để quản lý các tài nguyên của khách hàng trên hệ thống Bizfly Cloud.

Bizfly Cloud Command-Line Interface (bizflyctl)

bizflyctl cho phép bạn quản lý các tài nguyên trên Bizfly Cloud bằng giao diện dòng lệnh.

Bizfly Cloud Terraform

Bizfly Cloud cung cấp terraform provider để người dùng có thể quản lý tài nguyên thông qua Terraform (Infrastructure as Code)

Bizfly Cloud API

Bizfly Cloud cung cấp RESTful API để người dùng có thể quản lý tài nguyên thông qua HTTP request.