Routes

Giới thiệu

  • Khi request tới API của bạn, route sẽ điều hướng request đó đến các backend resources.
  • Routes gồm 2 phần: HTTP methodPath. Ví dụ: GET/test. Bạn cũng có thể sử dụng ANY method và path /.
  • Ví dụ route của 1 API có path là / và HTTP method là ANY. Route này được gắn với integration có URL endpoint là http://httpbin.org. Khi request tới <https://.c1.hn.apigw.bizflycloud.vn>, API Gateway sẽ gửi request tới http://httpbin.org.

Khởi tạo

Tại giao diện quản lý API, chọn API cần tạo route

Tạo mới một route bằng cách nhấn vào nút KHỞI TẠO tại giao diện quản lý Routes

Chọn phương thức và nhập path để tạo route và nhấn nút KHỞI TẠO