Hướng dẫn khởi tạo domain CDN với S3

Step1:  Khởi tạo domain CDN

– Sau khi đăng nhập vào hệ thống. Tích chọn “Khởi tạo” trên Dashboard, cuộn Menu và chọn “CDN”

– Sau khi vào trang khởi tạo tên miền mới, tiến hành cấu hình theo yêu cầu:

Trong đó:

  • Lựa chọn giao thức kết nối: HTTP/HTTPS . Đây là giao thức mà các server CDN sẽ sử dụng để request đến server gốc của bạn để lấy file.
  • Domain: bucket.s3-ap-southeast-1.amazonaws.com
  • Loại máy chủ gốc: Cloud Storage (Public/Private)
  • Khởi tạo giá trị: bucket.s3-ap-southeast-1.amazonaws.com

– Sau khi khởi tạo thành công sẽ nhận được một domain CDN  bucket-s3-ap-southeast-1-amazonaws.cdn.vccloud.vn để tích hợp vào website.

– Lựa chọn dịch vụ mà Website của quý khách đang sử dụng để tích hợp CDN