Kết nối vào Kubernetes cluster

Sau khi tạo thành công Kubernetes cluster, ta có thể quản lý qua Kubernetes Dashboard đã được tích hợp sẵn trên dashboard Bizfly Cloud. Hoặc sử dụng giao diện dòng lệnh kubectl.

Để kết nối tới Cluster bằng kubectl ta cần tải xuống file cấu hình của cluster - chứa thông tin API Endpoint, Thông tin xác thực.

Tại màn hình danh sách các Cluster hoặc tại màn hình chi tiết, chọn Tải file cấu hình

Untitled

Nội dung file cấu hình có dạng như sau

apiVersion: v1
clusters:
- cluster:
  certificate-authority-data: LS0tLS1CRUdJTiBDRVJUSUZJQ0FURS0....
  server: https://8iwcalmqhclevb8x.api.hn.bke.bfcplatform.vn
 name: bke-hanoi-k8s-qp
contexts:
- context:
  cluster: bke-hanoi-k8s-qp
  user: admin
 name: bke-hanoi-k8s-qp
current-context: bke-hanoi-k8s-qp
kind: Config
preferences: {}
users:
- name: admin
 user:
  client-certificate-data: LS0tLS1CRUdJTiBDRVJUSUZJQ0F.....
  client-key-data: LS0tLS1CRUdJTiBQUklWQVRFIEtFWS0tL....

Hoặc xem file cấu hình và copy nội dung file cấu hình

Untitled

Sau khi tải về file cấu hình, ta có thể sử dụng ngay file cấu hình bằng cách thiết lập biến môi trường KUBECONFIG như sau

export KUBECONFIG=<đường dẫn tới file cấu hình>

Kiểm tra kết nối tới Cluster

https://docs.bizflycloud.vn/assets/images/kubernetes-engine/kubectl-get.png