Bản ghi SRV

Bản ghi SRV

Bản ghi SRV (Service record) là một đặc điểm kỹ thuật của dữ liệu trong DNS được sử dụng để xác định vị trí các dịch vụ đặc biệt trong 1 tên miền, ví dụ tên máy chủ và số cổng của các máy chủ cho các dịch vụ được chỉ định. Nó được định nghĩa trong RFC 2782.Trong ví dụ dưới đây, bạn đang khai báo rằng trong tên miền postman.fun có dịch vụ LDAP server tại ldap01.postman.fun có thể giao tiếp qua giao thức TCP, cổng 389.

Untitled