Pay as you go

Định nghĩa

Pay as you go (PAYG) là hình thức thanh toán dùng đến đâu trả tiền đến đó. Đây là hình thức thanh toán cho các dịch vụ cloud đang phổ biên trên thế giới.

Cách tính

Với cách tính PAYG dữ liệu sử dụng và chi phí của tài nguyên được chốt hàng giờ. Chi phí sử dụng sẽ được thanh toán (tạm tính) từ Balance ngay khi chốt, nhưng đến khi đủ điều kiện thì mới xuất hóa đơn.

Điều kiện xuất hóa đơn PAYG:

  • Phần tiền tạm tính đạt hạn mức chi phí, mặc định: 100.000 VNĐ, tức là chi phí sử dụng tạm tính đạt mức 100.000 đ thì sẽ xuất hóa đơn.
  • Phần tiền tạm tính lớn hơn Balance hiện có.
  • Tại ngày xuất hóa đơn định kỳ.
  • Xóa dịch vụ.

Ví dụ, timeline sử dụng của dịch vụ Simple Storage, khoảng từ 1h sáng đến 7h sáng:

Ví dụ sử dụng PAYG

So với cách tính của tài nguyên phát sinh, PAYG có cùng cách tính (chốt từng giờ), nhưng khác về cách ra hóa đơn.