[Moodle] Thêm tài khoản người dùng

1. Thêm một user vào hệ thống

– Để tạo một người dùng ta thực hiện các bước như sau\

  • Vào trang quản trị => Users => Add new users

  • Tiến hành khai báo các thông tin

  • Chọn Creates User
    Ta sẽ có user này ở trong danh sách

2. Thêm một list user

– Việc này sẽ thuận tiện cho việc khi chúng ta có nhiều người trong một lớp học hay một khóa đào tạo học viên, để làm được việc này cần khai báo thông tin học viên vào một file có định dạng là csv

– Chúng ta sẽ tạo ra một file như sau:

– Vào trang quản trị => Users => Upload Users

Ở đây ta thấy, Moodle có đưa ra một file example.csv để làm mẫu, chỉ cần thay đổi dữ liệu là ta có thể sử dụng. Ta sẽ upload file mới tạo lên

Sau khi upload, upload user preview sẽ hiển thị như sau:

Lưu ý một số trường khi upload:

– Option Upload type

+ Add neww only, skip existing users: Chỉ thêm user mới, bỏ qua user đã có
+ Add all append number to usernames if needed: Thêm chỉ số phụ
+ Add new and update existing users: Thêm user mới và update user đã có
+ Update existing users only: Chỉ update những user đã tồn tại

– Option New user password
+ Field required in file: Nếu trong file có trường password thì nó chọn và nó sẽ tự thêm vào cho user
+ Create password if needed and send via email: Tự động tạo password và sẽ gửi qua mail đến cho người dùng

– Cuối cùng chọn  Upload Users