Quick Start

Bizfly Cloud VPN Site-to-Site hỗ trợ khởi tạo kết nối VPN an toàn và tin cậy từ hệ thống của Bizfly Cloud đến Datacenter của người dùng, trụ sở làm việc của công ty hoặc đến các VPC của Cloud Provider khác như Google Cloud, AWS,…


Khởi tạo VPN

 1. Từ menu khởi tạo phía bên phải trên cùng của trang quản trị, chọn VPN site-to-site

 2. Khởi tạo Bizfly Cloud VPN Gateway IP Address bằng cách chọn nút Tạo IP

 3. Khởi tạo IPSec Policy với các tham số cần thiết

 4. Khời tạo IKE Policy với các tham số cần thiết

 5. Điền Pre-Shared Key hoặc lưu lại Pre-shared Key đã được Bizfly Cloud tạo ra để cấu hình phía VPN Remote

 6. Điền Remote VPN Gateway IP Address

 7. Điền list các dải địa chỉ IP Remote muốn kết nối

 8. Đặt tên VPN

 9. Lựa chọn gói VPN

 10. Khởi tạo VPN

Chỉnh sửa VPN

Trong quá trình sử dụng VPN, bạn có thể cần thay đổi Remote VPN Gateway IP Address, thêm/xóa các dải IP Remote hoặc đổi gói VPN. bạn có thể thao tác như sau:

 1. Từ thanh menu trên cùng bên trái, chọn Tất cả dịch vụ –> VPN Site-to-Site

 2. Tại trang VPN, chọn kết nối VPN bạn muốn chỉnh sửa

 3. Tab Details, bạn có thể chỉnh sửa Remote VPN Gateway IP Address, đổi gói VPN,…

 4. Sau khi chỉnh sửa xong, chọn Cập nhật thông tin để áp dụng cấu hình mới.

Xóa VPN

 1. Từ thanh menu trên cùng bên trái, chọn Tất cả dịch vụ –> VPN Site-to-Site

 2. Tại trang VPN, chọn kết nối VPN bạn muốn xóa

 3. Tab Xóa, chọn Xóa kết nối và chọn Xác nhận để xóa VPN