Release Notes

Filter by:

API

2021 - January

 • Thêm các API quản lý VPC network

Accounts

2021 - January

 • Cập nhật phương thức xác thực mới

Cloud Server

Tháng 1 - 2021

 • Hỗ trợ thêm nhiều VPC network khi khởi tạo Cloud Server

 • Thêm nút refresh tại các trang

 • Hỗ trợ tính năng gỡ IPv6 khỏi Cloud Server

 • Cho phép thêm hoặc gỡ VPC network trên một Cloud Server

 • Cho phép đặt một VPC Network làm mặc định

 • Tự động chọn VPC mặc định khi khởi tạo Cloud Server

 • Hiển thị các VPC đang gắn vào Cloud Server

 • Hiển thị Datatransfer Free dự kiến trong một tháng cho dịch vụ Cloud Server

Tháng 12 - 2020

 • Cho phép người dùng tạo VPC network

 • Lựa chọn VPC Network khi khởi tạo Cloud Server

 • Upload Volume to Custom Image"

Tháng 11 - 2020

 • Hỗ trợ thêm 1 lựa chọn về băng thông cho người dùng, hỗ trợ băng thông miễn phí lên tới 1Gbps. Tìm hiểu thêm tại: https://docs.bizflycloud.vn/cloud_server/#id=b%C4%83ng-th%C3%B4ng-v%C3%A0-datatransfer

 • Hiển thị chi phí hàng tháng của từng Cloud Server trong mục chi tiết một Cloud Server

 • Hỗ trợ thống kê Datatransfer trong chu kỳ thanh toán theo từng Cloud Server và theo tài khoản

 • Tự động thêm tên của ổ cứng khi tạo ổ cứng

 • Hỗ trợ user-data khi khởi tạo Cloud Server

 • Hỗ trợ Image SUSE Linux Enterprise 15 và OpenSUSE LEAP 15

CDN

Simple Storage Service (S3)

Tháng 1 - 2021

Tháng 11 - 2020

Kubernetes Engine

Container Registry

Load Balancer

VPN Site to Site

DNS

Cloud Drive

Identify and access management

Tháng 3 - 2021

 • Release Beta thử nghiệm sản phẩm
 • Cung cấp chức năng quản lí dự án ( project )
 • Cung cấp chức năng quản lí thành viên ( user ) theo dự án ( project )
 • Tích hợp iam với dịch vụ cloud server

Cloud Backup

Auto Scaling

Tháng 01 - 2021

 • Tạo Launch Configuration sử dụng VPC Networks
 • Firewall có thể áp dụng riêng biệt cho từng network được sử dụng để tạo Cloud Servers

Tháng 11 - 2020

 • Thêm tính năng Suggestion ở trang dashboard dịch vụ
 • Bổ sung tính năng Launch Configuratin Only khi cập nhật AutoScaling Groups - cho phép lựa chọn việc cập nhật Launch Configuration trực tiếp đến các members đang có hoặc chỉ đổi với các members sẽ được tạo ra.
 • Cho phép tạo Launch Configuration từ Custom Image

Tháng 03 - 2020

 • Tạo Server Groups để dễ dàng quản lý
 • Tích hợp Cloud Watcher để tạo cảnh báo, tự động scale in/out khi đạt ngưỡng sử dụng tài nguyên đã cấu hình
 • Tự động scale in/out theo thời gian

Cloud Watcher

Tháng 12 - 2020

 • Hỗ trợ Bizfly Agent - cho phép chạy trực tiếp trên các máy chủ để gửi metrics về Bizfly System
 • Hỗ trợ cảnh báo cho các máy chủ trong hoặc ngoài hệ thống Bizfly thông qua Bizfly Agent

Tháng 06 - 2020

 • Hỗ trợ nhận cảnh báo qua SMS

Tháng 03 - 2020

 • Hỗ trợ cảnh báo cho Auto Scaling, Load Balancers
 • Hỗ trợ nhận cảnh báo qua Webhooks

Tháng 03 - 2019

 • Hỗ trợ cảnh báo cho Cloud Servers, Volumes, Hostname, Website, IP Address
 • Hỗ trợ nhận cảnh báo quả Email, Telegram, Slack

Call Center