[VestaCP] Tạo Wordpress Website trên VestaCP

1. Thêm web

Trên menu của Vesta, click vào Web để tiến hành thêm vào một website mới.
Thư mục mặc định chứa web content và web config là /home/admin/web/your-domain. Bạn cũng có thể thay đổi thư mục này nếu muốn.

vesta-0

vesta-10

vesta-6

ADVANCED OPTIONS bao gồm các options: Aliases, Proxy Support, SSL Support / Generate CSR, Web Statistics và Additional FTP.
Web Statistics Vesta tích hợp sẵn hai công cụ free là Webalizer và Awstats, bạn có thể lựa chọn một trong hai hoặc không sử dụng cũng không sao.
Additional FTP cấu hình acc để truyền file, nếu bạn muốn chia sẻ web này cho người khác nhưng không muốn chia sẻ quyền admin của control panel, nên tạo thêm một acc này. Nếu không, bạn có thể sử dụng luôn acc của Vesta CP.

2. Tạo DB

Từ menu DB, tạo thêm một DB cho website. Lưu ý ghi lại password DB để sử dụng trong quá trình thiết lập website
vesta-7

vesta-11

3. Tải wordpress source

Nếu bạn đã có sẵn cấu hình website, bạn chỉ cần copy file cấu hình vào thư mục chứa web. Ở tutorial này chúng ta sẽ cùng nhau thiết lập một website hoàn toàn mới.
Tải wordpress từ máy của bạn:

wget http://wordpress.org/latest.tar.gz

4. Đẩy file cấu hình lên server

Chúng ta có thể sử dụng bất kỳ FTP client nào như FileZilla Client, WinSCP. Tuy nhiên để không phải cài đặt, bạn có thể sử dụng Net2FTP của Bizfly Cloud.
Truy cập vào trang web: https://net2ftp.bizflycloud.vn/
Điền IP của server, user và password của acc FTP khi bạn thiết lập website để vào thẳng thư mục của web. Nếu bạn sử dụng acc của VestaCP, bạn sẽ vào thư mục có toàn bộ website của user Vesta.
vesta-8

Lưu ý: nếu bạn sử dụng acc của FTP, bạn sẽ không thể truy cập vào các thư mục web khác.

Dùng chức năng Upload file wordpress vào thư mục /home/admin/web/your-domain/public_html
Sau khi upload xong, Net2FTP sẽ tự động giải nén ra thư mục wordpress.
Chúng ta cần move toàn bộ file và thư mục trong này ra public_html

  • Click thư mục wordpress
  • Chọn All
  • Chọn Move Trong Set all targetdirectories hiện tại đang là /public_html/wordpress, sửa thành /public_html và ấn Set all targetdirectories.
  • Ấn chọn dấu tick để xác nhận.

– Sửa file config:
Rename file wp-config-sample.php thành wp-config.php
Chọn Edit file config với thông tin DB vừa tạo:

//** MySQL settings - You can get this info from your web host **//
/** The name of the database for WordPress */
define('DB_NAME', 'admin_vccloud');
/** MySQL database username */
define('DB_USER', 'admin_vccloud');
/** MySQL database password */
define('DB_PASSWORD', 'password');

Truy cập vào web từ trình duyệt và tiến hành cài đặt trang của bạn.

vesta-9-wordpress