Quản trị App và Service

Tương tác với Ứng dụng

Tạo Ứng dụng

Ứng dụng là thành phần dùng để nhóm tất cả những dịch vụ có liên quan vào chung một nhóm. Các dịch vụ cùng chung một ứng dụng sẽ chia sẻ cùng nhau một domain.

Để tạo ứng dụng tại màn danh sách ứng dụng ta chọn Tạo mới App

image

Nhập tên của ứng dụng, chọn vị trí mà ứng dụng của bạn sẽ được chạy.

Hiện tại đang chỉ hỗ trợ bạn triển khai ứng dụng tại BizflyCloud, trong tương lai bạn có thể chọn triển khai trực tiếp lên trên hạ tầng sẵn có của bạn.

Sau khi tạo ứng dụng thành công thì bây giờ bạn đã có thể tạo được các service trong ứng dụng để triển khai ứng dụng.

image

Xóa Ứng dụng

Khi xóa ứng dụng đồng nghĩa bạn sẽ xóa toàn bộ dịch vụ trong ứng dụng đó. Tại thanh menu của app ta chọn mục Xóa App, chọn nút Xác nhận xóa App và xác nhận một lần nữa để tiến hành xóa app.

image

Tương tác với Service

Tạo Service

Để triển khai ứng dụng lên trên App Engine chúng ta cần phải tạo service. Để tạo được service thì trước đó bạn cần phải đã tạo App.

Chọn App muốn tạo service, sau đó ta chọn Tạo Service.

image

Tại trang mới được mở ra, bạn cần nhập thông tin cho Service bạn muốn triển khai.

image

 • Tên service: Tên của dịch vụ ta muốn triển khai. Tên của service mặc định sẽ được đặt làm Path cho domain mặc định để trỏ đến dịch vụ.
 • Location: Vị trí dịch vụ sẽ được chạy, có thể Hà Nội hoặc Hồ Chí Minh. Bạn nên triển khai ứng dụng tại vị trí gần người dùng để giảm độ trễ.
 • Thông tin triển khai: App Engine cho phép triển khai ứng dụng từ 2 nguồn là Git Repo hoặc Image.

  • Đối với Git:

  • Đối với Image:

   • Image URL: Đường dẫn đến image bạn muốn triển khai. Nếu không khai báo domain thì mặc định sẽ pull về từ Dockerhub.

    Ví dụ: docker.io/nginx:lastest hoặc nginx:latest

  Nếu source của bạn là dạng Private thì cần phải bật tính năng dành cho private source.

  Tham khảo thêm tại Triển khai ứng dụng sử dụng private source

 • Cấu hình ứng dụng:

  Replicas: Số lượng bản sao của dịch vụ. Càng nhiều bản sao thì khả năng sẵn sàng của dịch vụ càng cao. Đây cũng là thông số sẽ được thay đổi khi sử dụng tính năng autoscale.

  Cấu hình: Cấu hình vật lý của mỗi bản sao. Cấu hình càng cao thì tốc độ xử lý càng cao.

  Port: Cổng mà dịch vụ sẽ chạy. Nếu dịch vụ của bạn chạy với Port là giá trị nằm trong biến môi trường PORT thì không cần thay đổi trường này.

 • Cấu hình Enviroments (Không bắt buộc): Phần này bạn sẽ cấu hình những biến môi trường muốn thêm vào trong dịch vụ khi chạy.

Dừng Service

Để dùng service đang chạy, ở trang danh sách service của app ta chọn , ấn Dừng và xác nhận dừng dịch vụ.

image

Khởi động Service

Để khởi động service đang dừng, ở trang danh sách service của app ta chọn , ấn Khởi động và xác nhận khởi động dịch vụ.

image

Khởi động lại Service

Để khởi động lại service đang chạy, ở trang danh sách service của app ta chọn , ấn Khởi động lại và xác nhận khởi động lại dịch vụ.

image

Triển khai phiên bản mới cho Service

Khi bạn muốn triển khai phiên bản mới cho service, trong trường hợp không thay đổi thông tin source triển khai thì làm như sau:

Ở trang danh sách service của app ta chọn , ấn Triển khai phiên bản mới và xác nhận triển khai phiên bản mới cho dịch vụ.

image

Trong trường hợp bạn muốn triển khai phiên bản mới với source khác thì ta phải cập nhật lại thông tin của service.

Cập nhật Service

Để cập nhật thông tin, cấu hình của Service ta chọn vào tên của service đó. Sau đó chọn chỉnh sửa thông tin.

image

Sau khi cập nhật xong thì chọn xác nhận thông tin service để cập nhật.

image