Hướng dẫn


Hướng dẫn tạo và xoá cluster
Kết nối tới Kubernetes Cluster
Thêm worker node để tăng khả năng chịu tải của cluster hoặc giảm bớt khi không cần thiết để tiết kiệm chi phí
Tự động tăng/giảm số lượng worker node
Giới thiệu về tính năng tính hợp Load Balancer & Persistent Volume
Làm mới node trong trường hợp node bị lỗi hoặc gặp trục trặc
Phân quyền quản trị cơ bản cho nhiều người bằng cách sử dụng Role-based access control
Hướng dẫn này giúp bạn thực hiện tạo PersistentVolume từ một volume có sẵn trên Bizfly Cloud cùng với dữ liệu của nó, từ đó có thể gắn nó vào Pod.
Cấu hình cluster sử dụng GPU cho các tác vụ đặc thù như xử lý hình ảnh, học máy (Machine Learning), xử lý ngôn ngữ tự nhiên, video transcode, …
Thông tin và hướng dẫn giảm thiểu ảnh hưởng hoạt đôngj trong nâng cấp