Hướng dẫn


Hướng dẫn tạo và xoá cluster
Kết nối tới Kubernetes Cluster
Thêm worker node để tăng khả năng chịu tải của cluster hoặc giảm bớt khi không cần thiết để tiết kiệm chi phí
Tự động tăng/giảm số lượng worker node theo mức độ sử dụng tài nguyên
Giới thiệu về tính năng tính hợp Load Balancer & Persistent Volume
Làm mới node trong trường hợp node bị lỗi hoặc gặp trục trặc
Phân quyền quản trị cơ bản cho nhiều người bằng cách sử dụng Role-based access control