Tích hợp xenForo

Bước 1: Đăng ký website với BizFly Cloud CDN

Nhận domain CDN có dạng xxxxx.cdn.vccloud.vn được cấp qua email đã đăng ký.

Bước 2: Thêm 2 dòng sau vào file

library/config.php

:

$config ['externalDataUrl'] = 'http://xxxxxx.cdn.vccloud.vn/data';
$config ['javaScriptUrl'] = 'http://xxxxxx.cdn.vccloud.vn/js';

Bước 3: Login vào trang admin của XenForo

Chuyển đến phần Settings của style bạn đang dùng. Ví dụ: Appearance > Styles > Default Style > Style Property Groups

Trong ô Path to images:

Thêm http://xxxxxx.cdn.vccloud.vn vào trước đoạn text hiện tại:

http://xxxxxx.cdn.vccloud.vn/styles/default

Nhấn Update Style Properties

Bước 4: Kiểm tra CDN hoạt động