Tích hợp xenForo

Bước 1: Khởi tạo tên miền trên trang dashboard của Bizfly Cloud sau đó hệ thống sẽ tự động tạo tên miền CDN có dạng xxxxx.cdn.vccloud.vn. Bạn sẽ sử dụng tên miền CDN này để tích hợp vào website của mình.

Bước 2: Thêm 2 dòng sau vào file

library/config.php

:

$config ['externalDataUrl'] = 'http://xxxxxx.cdn.vccloud.vn/data';
$config ['javaScriptUrl'] = 'http://xxxxxx.cdn.vccloud.vn/js';

Bước 3: Login vào trang admin của XenForo

Chuyển đến phần Settings của style bạn đang dùng. Ví dụ: Appearance > Styles > Default Style > Style Property Groups

Trong ô Path to images:

Thêm http://xxxxxx.cdn.vccloud.vn vào trước đoạn text hiện tại:

http://xxxxxx.cdn.vccloud.vn/styles/default

Nhấn Update Style Properties

Bước 4: Kiểm tra CDN hoạt động