Cấu hình nhiều địa chỉ IP cho Linux Server

Trong nhiều trường hợp, khách hàng muốn được gắn thêm IP WAN vào server với mục đích sử dụng cá nhân. Sau khi đội kỹ thuật Bizfly Cloud hỗ trợ thực hiện gắn IP vào server, cần truy cập vào server bằng IP WAN có sẵn (IP cũ) và thực hiện cấu hình tĩnh IP gắn thêm (IP mới) cho server của mình để có thể sử dụng.
Bài này sẽ hướng dẫn bạn thêm các địa chỉ IP mới vào các Cloud Server chạy hệ điều hành Ubuntu Server và CentOS.

Thông thường các Cloud Server của Bizfly Cloud cung cấp đều có 2 địa chỉ 1 IP LAN và 1 IP WAN. IP LAN sẽ nằm trên card mạng thứ nhất (mặc định là eth0), IP WAN sẽ nằm trên card mạng thứ hai (mặc định là eth1). Sau khi được cấp IP mới ta thực hiện theo các bước sau đây:

Set password cho một account trong server, trong trường hợp cấu hình mạng sai có thể login vào bằng Console để chỉnh sửa

Tutorial này sẽ cấu hình với 2 IP như sau:

IP hiện tại: 103.56.156.150 IP cấp thêm: 103.56.156.58

1. Ubuntu Server

Đăng nhập vào Cloud Server, mở file /etc/network/interfaces
Nội dung file ban đầu như sau:

# This file describes the network interfaces available on your system
# and how to activate them. For more information, see interfaces(5).

# The loopback network interface
auto lo
iface lo inet loopback

auto eth0
iface eth0 inet dhcp
auto eth1
iface eth1 inet dhcp

Để gắn thêm địa chỉ IP WAN, ta tạo một card mạng ảo gắn với card mạng eth1.

# This file describes the network interfaces available on your system
# and how to activate them. For more information, see interfaces(5).

# The loopback network interface
auto lo
iface lo inet loopback

auto eth0
iface eth0 inet dhcp

auto eth1
iface eth1 inet static
  address 103.56.156.150
  netmask 255.255.255.0
  gateway 103.56.156.1

auto eth1:1
iface eth1:1 inet static
  address 103.56.156.58
  netmask 255.255.255.0

Sau khi chỉnh sửa, khởi động lại card mạng eth1 và up card mạng ảo bằng lệnh sau:\

ifdown eth1 && ifup eth1
ifup eth1:1

2. CentOS server

Các file cấu hình interface của CentOS nằm tại đường dẫn /etc/sysconfig/network-scripts/
Như đã nói ở trên, để gắn thêm địa chỉ IP WAN ta cần tạo một card mạng ảo gắn với card mạng eth1.

Các bước thực hiện như sau: cp /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth1 /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth1:1

File config ban đầu:

TYPE="Ethernet"
DEVICE="eth1"
ONBOOT="yes"
BOOTPROTO="dhcp"

Sửa file /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth1

TYPE=Ethernet
DEVICE=eth1
ONBOOT=yes
BOOTPROTO=static
NM_CONTROLLED=no
IPADDR=103.56.156.150
NETMASK=255.255.255.0
GATEWAY=103.56.156.1

Sửa file /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth1:1

DEVICE=eth1:1
ONBOOT=yes
BOOTPROTO=static
NM_CONTROLLED=no
IPADDR=103.56.156.58

Sau khi chỉnh sửa, khởi động lại card mạng eth1 và up card mạng ảo bằng lệnh sau:\

ifdown eth1 && ifup eth1
ifup eth1:1

Nếu đứt mạng và không thể thao tác gì thêm có thể bạn đã cấu hình sai, truy cập vào Console cung cấp trên Dashboard để login vào server kiểm tra và điều chỉnh lại file cấu hình.