Sử dụng private source

Triển khai ứng dụng từ private source

Trong thực tế khi triển khai ứng dụng lên trên App Engine, có khả năng bạn sẽ phải triển khai các ứng dụng có nguồn từ các private repo hoặc private registry. Chính vì thế, App Engine hỗ trợ bạn có thể thêm các thông tin để xác thực vào trong service, phục vụ quá trình xác thực khi gọi đến các source private.

Để kích hoạt tính năng private source. Bạn tích chọn Sử dụng chế độ Private

image

Source Type Image

Đối với source type là dạng Image, private image sẽ được lưu trữ ở các registry. Để pull được image này về, bạn cần cung cấp thông tin về usernamepassword để đăng nhập vào registry.

image

Source Type Git

Đối với source type là dạng Git, source code của bạn được lưu trữ ở các private repository. Để truy cập và tải về source code của bạn, App Engine sẽ sử dụng Personal Access Token. Để lấy được Personal Access Token bạn cần truy cập vào nơi lưu trữ để tạo token.

Hướng dẫn lấy token cho GithubGitlab:

Github

Gitlab

image

Lưu ý:

Access Token chỉ cần có quyền đọc được repo bạn muốn triển khai, không cần quyền ghi hay chỉnh sửa. Việc tạo ra token dư thừa quyền có thể gây mất an toàn.

Đối với Token mới của Github “Fine-grained personal access tokens” để đọc được repo bạn cần cung cấp quyền trong phần Content là read-only

image