Cảnh báo Websites/ APIs


Truy cập và sử dụng dịch vụ thông qua Menu Tất cả dịch vụ và lựa chọn Cloud Watcher

Dịch vụ Bizfly Cloud Watcher hỗ trợ cấu hình cảnh báo cho các Websites, API của khách hàng, các cảnh báo này dựa trên status code http của dịch vụ trả về.


Bước 1: Ở mục Alert chọn tab HTTP:


Bước 2: Chọn Tạo Alarm, điền Endpoint cần đặt cảnh báo: sau khi cấu hình địa chỉ Endpoint, người dùng có thể cấu hình thêm các HTTP Header được sử dụng mỗi khi thực hiện kiểm tra Endpoint.
Chọn Kiểm tra Request để kiểm tra Endpoint có phải là một đường dẫn hợp lệ hay hệ thống có thể cảnh báo cho Endpoint hay không trước khi đi đến bước tiếp theo. Nếu Endpoint không thể sử dụng để cảnh báo sẽ hiển thị tương tự như sau:


Bước 3: Ở mục Assertions, chọn status code trả về hợp lệ ( những trường hợp web/api trả về khác status code này sẽ được cảnh báo):


Bước 4: Thêm danh sách người nhận:


Bước 5: Điền tên cảnh báo, chọn Tạo Alarm: