Cảnh báo Websites/ APIs


Truy cập và sử dụng dịch vụ thông qua Menu Tất cả dịch vụ và lựa chọn Cloud Watcher

Untitled

Dịch vụ Bizfly Cloud Watcher hỗ trợ cấu hình cảnh báo cho các Websites, API của khách hàng, các cảnh báo này dựa trên status code http của dịch vụ trả về.


Bước 1: Ở mục Alert chọn tab HTTP/HTTPS:

Untitled

Bước 2: Chọn Tạo Alarm, điền Endpoint cần đặt cảnh báo:

Untitled

sau khi cấu hình địa chỉ Endpoint, người dùng có thể cấu hình thêm các HTTP Header được sử dụng mỗi khi thực hiện kiểm tra Endpoint. Chọn Kiểm tra Request để kiểm tra Endpoint có phải là một đường dẫn hợp lệ hay hệ thống có thể cảnh báo cho Endpoint hay không trước khi đi đến bước tiếp theo. Nếu Endpoint không thể sử dụng để cảnh báo sẽ hiển thị tương tự như sau:

Untitled

Bước 3: Ở mục Assertions, chọn những so sánh bạn muốn kiểm tra ( những trường hợp web/api trả về khác so sánh này sẽ được cảnh báo) theo các bước sau:

3.1 Chọn nguồn dữ liệu để so sánh (Hỗ trợ: Status code, JSON Body, Headers) Untitled

3.2 Chọn thuộc tính của nguồn dữ liệu để so sánh (Hỗ trợ với nguồn: JSON Body, Headers). Nếu chọn Status code, không cần chọn thuộc tính. Ví dụ muốn lấy thuộc tính ID của server đầu tiên trong list server trả về, chọn JSON Body và điền property là  servers.0.id . Untitled

3.3 Chọn phép so sánh và điền giá trị muốn so sánh (Hỗ trợ: =, >=, <=, >, <, contains, equals(type)). Ví dụ muốn so sánh ID của server đầu tiên trong list server trả về có bằng 1 hay không, chọn = và điền 1 . Untitled

3.4 Thêm các so sánh khác nếu cần. Untitled

Bước 4: Thêm danh sách người nhận:

Untitled

Bước 5: Điền tên cảnh báo, chọn Tạo Alarm:

Untitled