Quick Start


Tạo cluster

Tạo mới một Kubernetes cluster bằng cách nhấn vào nút Tạo cluster tại giao diện quản lý Kubernetes Engine hoặc trong menu Khởi tạo được đặt ở thanh điều hướng.

Untitled

Lựa chọn phiên bản Kubernetes phù hợp và cấu hình các worker node cho cluster.

Untitled

Lựa chọn VPC cho cluster.

Untitled

  • Tips: Bạn có thể đặt tên và thêm tag cho cluster để dễ dàng quản lý khi có nhiều cluster

Chọn cấu hình cho Node pools

Ta nhập tên từng Node, chọn gói Network cho node:

Untitled

Sau đó tùy chọn cấu hình, dung lượng ổ cứng hay loại ổ cứng cho từng node.

Untitled

Ta chọn loại máy chủ

Untitled

Ta chọn cấu hình Node hoặc auto scale cho node:

Untitled

Rồi ấn nút Tạo cluster, sau đó hãy chờ vài phút để cluster được khởi tạo hoàn chỉnh.

Untitled

Untitled

Vậy là ta đã tạo thành công

Untitled

Tải file cấu hình kubeconfig

Nếu sử dụng giao diện dòng lệnh kubectl hãy tải file KUBECONFIG bằng cách nhấn vào nút Tải file cấu hình trong dropdown menu phía bên cạnh tên cluster.

Untitled

  • Lưu ý: File cấu hình có thời gian hiệu lực là 7 ngày kể từ khi tải về

Truy cập giao diện Kubernetes Dashboard

Bizfly Kubernetes Engine hỗ trợ sẵn giao diện quản lý GUI cho cluster, truy cập bằng cách ấn vào nút Dashboard phía bên cạnh tên cluster.

Untitled