CORS

Giới thiệu

CORS (Cross-Origin Resource Sharing) là một kĩ thuật được sinh ra để làm cho việc tương tác giữa client và server được dễ dàng hơn, nó cho phép một trang web có thể tạo request lên một REST API được host ở một domain khác.

Khởi tạo