Cluster Autoscaler

Kể từ tháng 12/2021, Kubernetes Engine sử dụng Cluster Autoscaler thay cho Node-utilization-based Auto Scaling:

  • Node-utilization-based Auto Scaling: dựa vào mức độ sử dụng thực tế của node để thực hiện scale, chiến lược này bộc lộ yếu điểm khi bạn sử dụng Resources management hoặc Horizontal Pod Autoscaler

  • Cluster Autoscaler: tự động scale worker khi pods không thể schedule vào các node hiện có do không đủ tài nguyên, tham khảo thêm kubernetes/autoscaler

Bật/Tắt tính năng Auto Scale

Bạn có thể cài đặt tính năng Auto Scale khi tạo cluster hoặc thêm mới một node pool bằng cách tích chọn vào ô Auto scale

Số lượng worker node sẽ tăng/giảm trong khoảng cho phép tuỳ thuộc vào mức độ sử dụng tài nguyên.

Nếu node pool đã tồn tại, bạn có thể cấu hình bật tính năng Auto scale bằng cách chuyển vào trang chi tiết cluster. Lựa chọn Resize node pool tương ứng, tích chọn vào ô Auto scale và bấm xác nhận.

* Tips: Thao tác tương tự nếu bạn muốn tắt tính năng Auto Scale

Cluster Autoscaler hoạt động như thế nào

Tăng thêm node khi

  • pods không thể schedule vào bất kỳ node hiện tại nào do không đủ tài nguyên

  • tăng thêm node có thể giải quyết được vấn đề trên

Giảm bớt node khi

Một hoặc vài node có tải thấp liên tục trong một khoảng thời gian đáng kể, và các pods trong node có thể chuyển qua node khác.

Tham khảo thêm FAQs