Email tracking

Là chức năng cho phép user kiểm tra xem mail gửi đi của mình đã được người nhận đọc hay chưa. Chức năng này chỉ có khi bạn sử dụng Webmail của Bizfly Cloud.

Webmail Mailtrack

Bật / tắt chức năng

Mặc định chức năng sẽ bị Tắt. Để bật chức năng: Truy cập trang Cài đặt > mục Email tracking > Chọn Bật email tracking:

Webmail Mailtrack

Khi đang bật. Lúc soạn mail sẽ có dấu hiệu nhận diện:

Webmail Mailtrack

Các email gửi trong khi tắt chức năng sẽ không được track

Webmail Mailtrack

Cách sử dụng

Sau khi bật chức năng Email tracking, bạn gửi thư như bình thường. Ban đầu, thư gửi đi sẽ có dấu hiệu nhận diện là tick màu xám:

Webmail Mailtrack

Sau khi mail được người nhận đọc, sẽ xuất hiện dấu hiệu nhận diện, kèm thông tin về thời gian đọc.

Webmail Mailtrack

Tương tự, các mail reply cũng được gắn thông tin tracking, phần thông tin này nằm ở các mail gửi trong luồng mail:

Webmail Mailtrack