Hướng dẫn thao tác trên Dashboard Call-Center

1. Quản lý người dùng

Danh sách người dùng
 • Mỗi tổng đài sẽ có 1 tài khoản owner duy nhất có thể xem toàn bộ danh sách các account, máy lẻ, email người dùng.

Untitled

 • Chỉ có tài khoản owner có quyền tạo người dùng (thêm tài khoản để gán máy lẻ)

Untitled

 • Owner có thể tìm kiếm theo tên người dùng

Untitled

 • Danh sách vai trò
 • Mỗi tổng đài sẽ được tạo với 3 vai trò chính là owner, member và leader.
 • Owner mặc định là vai trò của tài khoản chính của mỗi tổng đài, được xem thông tin của toàn bộ các máy lẻ, người dùng có trong tổng đài.

Untitled

 • Member là vai trò được gán cho người dùng chỉ có thể xem được thông tin của máy lẻ được gán cho chính người dùng đó.
 • Leader sẽ được gán cho các người dùng là trưởng của phòng ban, có thể xem thông tin của toàn bộ member có trong phòng ban đó.
 • Có thể tạo vai trò mới với 2 quyền chính là Quản lý máy lẻ và Xem báo cáo.

Untitled

2. Quản lý phòng ban

 • owner sẽ thấy toàn bộ danh sách các phòng ban, có thể thêm, sửa, xóa. Tài khoản member sẽ chỉ nhìn thấy danh sách của chính mình, còn leader sẽ nhìn thấy danh sách người dùng thuộc phòng ban mà leader quản lý.

Untitled

 • Owner có thể thêm phòng ban bằng cách click vào Tạo phòng ban.

Untitled

3. Quản lý đầu số

Danh sách đầu số
 • Bao gồm danh sách toàn bộ các hotline có trong tổng đài.

Untitled

 • Có thể tìm kiếm theo đầu số theo các số gợi ý

Untitled

 • Có thể click vào đầu số để xem thông tin đầu số, quản lý máy lẻ

Untitled

 • Vào phần Quản lý máy lẻ → click vào máy lẻ để lấy thông tin tài khoản và mật khẩu máy lẻ dùng cho đăng nhập extension

Untitled

Untitled

Nhóm đầu số
 • Click vào phần Nhóm đầu số để thấy thông tin các nhóm định tuyến, có thể xem chi tiết danh sách đầu số, tài khoản member có thể xem chi tiết của nhóm đầu số mà tài khoản đó được gán

Untitled

 • Có thể tạo thêm các nhóm đầu số bằng cách bấm vào Thêm nhóm đầu số

Untitled

 • Chỉnh sửa các nhóm đầu số khi cần.

Untitled

 • Điều chỉnh bằng cách thêm, xóa các đầu số từ kho đầu số và số trong nhóm hiện tại

Untitled

4. Thống kê

Tài khoản member

Tổng hợp theo phòng ban

 • Chỉ được xem thông tin của máy lẻ được gán với chính member

Untitled

Tổng hợp theo số máy lẻ

 • Chỉ được xem thông tin của máy lẻ được gán với chính member

Untitled

Tổng hợp theo chi tiết cuộc gọi

 • Chỉ được xem thông tin của máy lẻ được gán với chính member
 • Mục tổng hợp filter được theo trạng thái cuộc gọi theo cuộc gọi thành công, thất bại haowjc theo hướng gọi ra, gọi vào.
 • Có thể chọn thời gian để tổng hợp và xuất được file thống kê theo file excel

Untitled

Tài khoản leader
 • Tổng hợp theo phòng ban
 • Xem được thông tin toàn bộ các member thuộc phòng ban mà leader được gán

Untitled

 • Tổng hợp theo số máy lẻ
 • Xem được thông tin toàn bộ các member thuộc phòng ban mà leader được gán
 • Tổng hợp theo chi tiết cuộc gọi
 • Xem được thông tin toàn bộ các member thuộc phòng ban mà leader được gán
 • Mục tổng hợp filter được theo trạng thái cuộc gọi theo cuộc gọi thành công, thất bại hoặc theo hướng gọi ra, gọi vào.
 • Có thể chọn thời gian để tổng hợp và xuất được file thống kê theo file excel
Tài khoản owner
 • Tổng hợp theo phòng ban
 • Xem được thông tin toàn bộ tất cả các máy lẻ trong tổng đài

Untitled

 • Tổng hợp theo số máy lẻ
 • Xem được thông tin toàn bộ tất cả các máy lẻ trong tổng đài
 • Tổng hợp theo chi tiết cuộc gọi
 • Xem được thông tin toàn bộ tất cả các máy lẻ trong tổng đài
 • Mục tổng hợp filter được theo trạng thái cuộc gọi theo cuộc gọi thành công, thất bại hoặc theo hướng gọi ra, gọi vào.
 • Có thể chọn thời gian để tổng hợp và xuất được file thống kê theo file excel