Khởi tạo Load Balancer

1. Tạo Load balancer

Để khởi tạo một loadbalancer ta chọn nút Khởi tạo tại bất cứ màn hình nào tại trang quản trị https://manage.bizflycloud.vn , sau đó chọn Load Balancer

Untitled

Màn hình khởi tạo loadbalancer cho phép khởi tạo Load Balancer một cách nhanh nhất chỉ bằng một vài cái click

Untitled

Lựa chọn loại kết nối mạng của Loadbalancer ( external – sử dụng WAN và LAN bên ngoài có thể truy cập được; internal – chỉ sử dụng LAN dành cho các máy chủ bên trong kết nối tới)

Mặc định Bizfly Cloud Load Balancer sẽ khởi tạo một Listener sử dụng giao thức HTTP và cổng 80

Untitled

Để thêm Nhóm server ta đặt tên nhóm Server và chọn các server sẽ nằm trong nhóm này.

Tại đây ta có thể các máy chủ Cloud Server của Bizfly Cloud bằng cách nhấn vào nút Bizfly Cloud Server  và chọn .

Untitled

Ngoài ra khi sử dụng loại kết nối mạng là external thì ta có thể thêm các máy chủ không phải thuộc quản lý của Bizfly Cloud, chỉ cần các máy chủ đó có kết nối WAN. Để sử dụng máy chủ bên ngoài, ta nhấn nút External Server

Untitled

Lúc này ta có thể nhập địa chỉ IP cũng như cổng và Weight của máy chủ đó và click vào dấu tick.

Mặc định thì Bizfly Cloud sẽ tạo cho người dùng Health Monitor sử dụng phương thức kiểm tra là HTTP, người dùng cũng có thể tự cấu hình Health Monitor cho phù hợp với các máy chủ backend.

Để sửa lại cấu hình , bấm nút Sửa cấu hình

Untitled

và đặt lại các tham số phù hợp

Untitled

Đặt tên và mô tả cho load balancer:

Untitled

Cuối cùng chọn loại load balancer tương ứng phù hợp với nhu cầu sử dụng.

Untitled

Sau khi chọn loại load balancer xong nhấn nút Tạo Load Balancer để thực hiện khởi tạo, bấm xác nhận khi có cửa sổ tổng hợp các thông tin về LB:

Untitled

Sau khi nhấn bạn sẽ được quay trở về trang danh sách các Load Balancer và quá trình khởi tạo sẽ cần 1-2 phút để cấu hình Load balancer.

Quá trình tạo thành công và ở đây ta có thể thấy được một vài thông tin cơ bản như: trạng thái cung cấp của load balancer, tên của load balancer, trạng thái hoạt động của các backend, loại load balancer, địa chỉ IP để truy cập và thời gian khởi tạo của Load balancer. Danh sách các load balancer của account sẽ được liệt kê trong trang này. Để tiện theo dõi và quản lý trạng thái của các load balancer, có thể tham khảo bài viết sau : Các trạng thái của Load balancer

Untitled

2. Quản lý Load balancer

Ta có thể quản lý các loadbalancer bằng cách truy cập vào trang index của  dịch vụ Load Balancer: https://manage.bizflycloud.vn/loadbalancers

Click Load Balancer trên thanh menu. Tất cả các Load balancer sẽ được hiển thị:

Untitled

Click vào từng tên của Load Balancer để hiển thị chi tiết và quản lý load balancer đó. Mặc định sẽ truy cập vào trang Theo dõi để người dùng có thể giám sát tức thời được loadbalancer đó.

Untitled

Click vào Listener tab để hiển thị các listener trong Load Balancer đó, tại đây ta có thể tạo thêm các listener hoặc thay đổi các listener hiện có.

Untitled

Click vào Nhóm server tab để hiển thị danh sách các nhóm server, ở đây ta có thể tạo các nhóm server hoặc chỉnh sửa thêm mới server cũng như các tùy chỉnh monitor của nhóm:

Thêm mới:

Untitled

Sửa nhóm:

Untitled

Untitled