Push và pull image

Truy cập diện quản lý Bizfly Container Registry tại: https://manage.bizflycloud.vn/container-registry/

Tạo repository

Tạo repository trên giao diện bằng cách nhấn vào nút Tạo mới tại giao diện quản lý Container Registry hoặc trong menu Khởi tạo được đặt ở thanh điều hướng.

Tên repository không được quá 30 ký tự, bắt buộc có ít nhất một ký tự chữ hoặc số viết thường, có thể phân cách bởi dấu chấm, dấu gạch ngang hoặc gạch dưới.

Sau khi tạo, repository sẽ có một URI tương ứng (URI này sẽ được sử dụng để push hoặc pull image ở các bước sau):

cr-hn-1.bizflycloud.vn/<unique-id>/<tên-repository>

* Tips: Nếu đã ghi nhớ format của URI bạn có thể bỏ qua bước này, khi push image thì repository sẽ tự động được tạo

Login

Sử dụng docker CLI và điền vào tài khoản/mật khẩu của bạn, hoặc xem thêm hướng dẫn xác thực bằng token

docker login cr-hn-1.bizflycloud.vn

Push image lên Bizfly Cloud

Tag image của bạn sang URI tới Bizfly Cloud, ví dụ: cr-hn-1.bizflycloud.vn/c9e4fdedcbe641cf90bb1f58c0e641a8/test-image:latest

docker tag test-image:latest cr-hn-1.bizflycloud.vn/c9e4fdedcbe641cf90bb1f58c0e641a8/test-image:latest

sau đó thực hiện lệnh push

docker push cr-hn-1.bizflycloud.vn/c9e4fdedcbe641cf90bb1f58c0e641a8/test-image:latest

Sau khi push thành công, image sẽ xuất hiện trên giao diện quản lý. Từ đây bạn có thể xem được các thông tin về ngày tháng, các lỗ hổng bảo mật nếu có.

Pull image từ Bizfly Cloud về máy

Tương tự với thao tác push, sử dụng docker CLI với URI của image để pull image về máy

docker pull cr-hn-1.bizflycloud.vn/c9e4fdedcbe641cf90bb1f58c0e641a8/test-image:latest