Hướng dẫn sử dụng


Nêu các khái niệm cơ bản trong dịch vụ Traffic Manager
Tạo profile trực tiếp bằng domain chính, không cần CNAME qua *.tfm.bfcplatform.vn
Ví dụ minh họa và dướng dẫn sử dụng tính năng nest profile
Hướng dẫn tạo profile có kiểu điều hướng geographic
Hướng dẫn tạo profile có kiểu điều hướng weighted
Hướng dẫn tạo profile có kiểu điều hướng multivalue
Hướng dẫn tạo profile có kiểu điều hướng priority