Bảng giá

Giá dịch vụ Traffic Manager được tính dựa trên số lượng DNS query, với số lượng lớn hơn 1 tỷ query/tháng sẽ được áp mức giá ưu đãi. Bizfly Cloud cũng thu phí healthcheck cho mỗi endpoint. Chi tiết bảng giá:

DNS Query Đơn giá
Với 1 tỷ request đầu tiên trong tháng 12.000vnđ / 1 triệu query
Với những query vượt mức 1 tỷ query trong tháng 9.000vnđ / 1 triệu query vượt
Healthcheck endpoint Đơn giá
External basic health check endpoint 13vnđ / endpoint / giờ
Internal basic health check endpoint 9vnđ / endpoint / giờ