Resources

Bizfly VPC Network là tính năng cho phép tạo và quản lý Virtual Private Cloud Network (VPC Network). VPC Network làm gia tăng tính bảo mật kết nối giữa các tài nguyên trong cùng VPC Network vì không thể bị truy cập tới từ Public Internet hay giữa các VPC Network khác nhau. Lưu lượng truy cập trong VPC Network sẽ không được tính và coi là lưu lượng bandwidth sử dụngCác công cụ cho Bizfly Cloud WatcherSDK cho Bizfly VPC Networks

Bizfly VPC Networks hỗ trợ SDK cho các ngôn ngữ GolangPython.