Cấu hình tham số Filter DDoS

Quý khách click vào domain => Kịch bản chặn tấn => 3 chấm => Chỉnh sửa

Untitled

Cài đặt các tham số theo yêu cầu cần chặn và click “Xác nhận

Untitled