Quick Start

Bizfly Simple Storage là hệ thống lưu trữ dữ liệu không giới hạn, an toàn. API, SDK của dịch vụ dễ dàng sử dụng và tích hợp với các ứng dụng.


Tạo Bucket và upload file

 1. Từ menu khởi tạo phía bên trái trên cùng của trang quản trị, chọn Simple Storage.

 2. Lựa chọn Access Control List cho Bucket: Public hoặc Private.

 3. Điền tên bucket cần tạo.

 4. Ấn tạo bucket.

 5. Nhân vào tên bucket vừa tạo ra ở trên.

 6. Nhấn vào tải lên file.

 7. Lựa chọn file để upload.

 8. Lựa chọn phân quyền là private hoặc public.

 9. Chọn tải lên để upload file.

Xem nội dung file vừa tải lên

 • Khi upload file lên Simple Storage mỗi file sẽ có đường link truy cập theo 1 trong cấu trúc như sau :

  • Theo dạng subdomain : https://<tên-bucket>.hn.ss.bfcplatform.vn/<đuờng dẫn file>. Ví dụ bucket là demo-bucket và có file là anh1.jpg thì đường link sẽ là https://demo-bucket.hn.ss.bfcplatform.vn/anh1.jpg

  • Theo dạng filepath : <https://hn.ss.bfcplatform.vn/><tên-bucket>/<đuờng dẫn file>. Ví dụ bucket là demo-bucket và có file là anh1.jpg thì đường link sẽ là https://hn.ss.bfcplatform.vn/demo-bucket/anh1.jpg.

Tích hợp với các ứng dụng

 • Dịch vụ Simple Storage sử dụng 1 cặp access key và secret key để thực hiện việc xác thực. Để ứng dụng sử dụng dịch vụ cần có thông tin về cặp access key và secret key này. Thông tin của các cặp key này có trong phần bảo mật của tài khoản. Chi tiết xem hướng dẫn tại đây.

 • Cách sử dụng API và SDK.