Quick Start

Sau khi đăng nhập vào hệ thống. Tích chọn “Khởi tạo” trên Dashboard, cuộn Menu và chọn dịch vụ “CDN”. Khi giao diện trang quản lý CDN hiện ra, click vào nút Khởi tạo > Tên miền để thêm tên miền mới.