Tạo Launch Configurations


1. Khái niệm Launch Configurations

Launch Configuration là một template để tạo ra Cloud Servers. Khi người dùng tạo ra Launch Configuration cần phải khai báo các thông tin để tạo ra được Cloud Server. Các thông tin này bao gồm:

  • Cloud Server Image ID.
  • Loại máy chủ Cloud Server
  • SSH Key

Có thể sử dụng một Launch Configuration cho nhiều Auto Scaling Group nhưng tại mọi thời điểm thì mỗi Auto Scaling Group chỉ được sử dụng một và chỉ một Launch Configuration và người dùng không thể chỉnh sửa Launch Configuration sau khi đã tạo ra nó. Để thay đổi Launch Configuration cho Auto Scaling Group, người dùng phải tạo một Launch Configuration mới và sau đó cập nhật Auto Scaling Group sử dụng nó.

Bất cứ khi nào người dùng muốn tạo ra Auto Scaling Group đều cần phải khai báo Launch Configuration.


2. Tạo Launch Configurations

Khi người dùng tạo Launch Configuration, người dùng cần khai báo các thông tin về Cloud Server được khởi tạo. Các thông tin này bao gồm hệ điều hành(Bizfly Cloud Image), loại máy chủ(Cloud Server type), SSH Key, … Tuy nhiên, người dùng cũng có thể tạo Launch Configuration từ các thông tin của một Cloud Server đang tồn tại.

Sau khi người dùng tạo thành công Launch Configuration, người dùng có thể tạo ra Auto Scaling Group. Xem thêm Tạo Auto Scaling Group sử dụng Launch Configuration

Mỗi Auto Scaling Group sẽ chỉ được liên kết với một Launch Configuration tại mọi thời điểm và người dùng không thể sửa Launch Configuration sau khi đã tạo ra nó. Chính vì vậy, nếu người dùng muốn thay đổi Launch Configuration cho một Auto Scaling Group thì phải cập nhật group với một Launch Configuration mới khác. Xem thêm Thay đổi Launch Configuration cho Auto Scaling Group.

2.1 Các bước tạo Launch Configuration

Bước 1: Truy cập tới trang giao diện quản lý tại: https://beta.manage.bizflycloud.vn/dashboard

Untitled

Bước 2: Chọn Tạo Launch Configuration

Untitled

Bước 3: Tại giao diện của trang tiếp theo, sẽ cho phép lựa chọn các thông tin cần thiết để tạo ra Launch Configuration. Lựa chọn hệ điều hành cho máy chủ Cloud Server. Lựa chọn loại hình máy chủ Cloud Server: Enterprise, Premium, Basic hay Dedicated.

Untitled

Lựa chọn thông tin các cấu hình khác như CPU, Disk, SSH Key, …

Lưu ý: Nếu không có bất kỳ một SSH Key nào được chọn, khi máy chủ Cloud Server được tạo ra, người dùng sẽ không thể kết nối đến Cloud Servers để điều khiển được.

Untitled

Untitled

Bước 4:  Tiếp tục chọn Xác nhận khởi tạo Launch Configuration.

Untitled

Sau khi tạo thành công, giao diện trang web sẽ được chuyển về trang quản lý.

kết quả

Untitled

2.2 Một số thành phần khác trong khi tạo Launch Configuration

  1. User Data

Khi người dùng chọn vào checkbox User data, một textarea sẽ hiện ra cho phép người dùng nhập vào là dữ liệu có thể là script shell. Dữ liệu script này sẽ được thực thi khi Cloud Server được tạo ra.

Untitled

  1. Network và Firewall

Cho phép người dùng lựa chọn firewall đã được tạo từ dịch vụ Bizfly Firewall để sử dụng cho các Cloud Server trong group. Khi Cloud Server được tạo ra sẽ được áp dụng các firewall này.

Untitled

Đối với network có tên là wan - đây là một network đặc biệt của hệ thống, cho phép Cloud Server đi ra ngoài internet

  1. Network Plan

Cho phép người dùng lựa chọn phương án sử dụng network.

Untitled