Resources

Bizfly Cloud Database là dịch vụ cung cấp dịch vụ cơ sở dữ liệu trên nền tảng điện toán đám mây giúp người dùng, doanh nghiệp triển khai một giải pháp quản trị dữ liệu hiệu quả, đảm bảo khả năng khôi phục toàn vẹn dữ liệu trong các tình huống sự cố thảm họa. Đồng thời thực hiện giám sát thông tin liên quan đến hệ quan trị cơ sở dữ liệu của người dùng, tự động điều chỉnh khả năng lưu trữ dữ liệu theo nhu cầu sử dụng tài nguyên của hệ quản trị cơ sở dữ liệu.

Bizfly Cloud Database là dịch vụ miễn phí cung cấp bởi Bizfly Cloud trong thời gian Beta và dùng thử. Các nội dung liên quan đến chi phí sử dụng chỉ mang tính chất tham khảo.


Tổng hợp các hướng dẫn sử dụng dịch vụ Bizfly Cloud Database qua Dashboard.

Bắt đầu sử dụng Bizfly Cloud Database


Khởi tạo Database Instances từ trang quản lý tài nguyên của Bizfly Cloud. Người dùng có thể khởi tạo Database Instances từ các Database Engine với Version khác nhau
Tạo và quản lý Backups để dễ dàng khôi phục lại các dữ liệu trong trường hợp cần thiết
Quản lý các Configuration Groups sử dụng để cấu hình Cloud Database Nodes. Có thể tạo mới, thay đổi Configuration Groups cho Cloud Database Nodes.

Sử dụng các tính năng nâng cao

Tăng khả năng đọc dữ liệu từ Database Instance thông qua Replica Nodes
Thiết lập tự động điều chỉnh số lượng máy chủ theo nhu cầu dựa trên thời gian
Quản lý các truy cập thông qua internet tới Database Instances
Thay đổi cấu hình phần cứng cho Database Nodes