Bản ghi MX và TXT

Bản ghi MX và TXT

Bản ghi MX và TXT thường được dùng cho dịch vụ mail. Trong hướng dẫn này bạn sẽ trỏ bản ghi MX và TXT để dùng với dịch vụ mail của Bizfly Cloud.

  • Trỏ bản ghi MX:

Untitled

• Trỏ bản ghi TXT:

Untitled

Sau khi kiểm tra bản ghi MX và TXT đã được trỏ về thì có thể dùng dịch vụ mail với domain postman.fun:

Untitled