Xác thực và phân quyền với token

Ngoài phương thức xác thực thông thường sử dụng tài khoản và mật khẩu. Tính năng xác thực bằng token cho phép

  1. Giới hạn thời gian truy cập

  2. Phân quyền chỉ pull hoặc pull và push

  3. Giới hạn danh sách repository được phép truy cập

Tạo token

Tạo token tại tab Xác thực bằng token trên giao diện quản lý, có 3 kiểu phân quyền cho token:

  1. Toàn bộ repository: Token có quyền truy cập tất cả repository trong tài khoản.

  2. Theo namespace: Token có quyền truy cập một nhóm các repository có tiền tố giống nhau

  3. Theo repository cụ thể: Lựa chọn từng repository mà token có thể truy cập

Lưu ý: thời gian tối đa cho một token là 7 ngày (604800 giây)

Login

Sử dụng docker CLI và token đã tạo ở bước trên để đăng nhập

docker login -u BIZFLY -p {token-của-quý khách} cr-hn-1.bizflycloud.vn

Từ đây ta có thể thao tác push hoặc pull image như thông thường.