[Nextcloud] Cài đặt Nextcloud trên iOS, Android

1. Cài Nextcloud trên iOS

Vào Appstore tải nextcloud

Đăng nhập vào nextcloud. Chọn LOG IN để đăng nhập

Nhập đường dẫn đến trang web (đã được gửi về mail khi sử dụng prebuilt app), chọn LOG IN

Do khi sử dụng prebuilt app chưa có domain và đường dẫn là HTTPS chưa được xác thực SSL nên sẽ hiện thông báo như dưới đây, chọn Yes để tiếp tục

Chọn Grant access để tiếp tục

Đăng nhập với tài khoản được cấp rồi chọn Đăng nhập

Bây giờ bạn có thể tải file, upload file bằng nextcloud

2. Cài Nextcloud trên Android

Vào Google Play và tải nextcloud

Sau khi tải xong, đăng nhập vào nextcloud. Chọn Đăng Nhập để đăng nhập

Nhập đường dẫn đến trang web (đã được gửi về mail khi sử dụng prebuilt app) rồi chọn –>

Do khi sử dụng prebuilt app chưa có domain và đường dẫn là HTTPS chưa được xác thực SSL nên sẽ hiện thông báo như dưới đây, chọn Yes để tiếp tục

Chọn Grant access để tiếp tục

Đăng nhập với tài khoản được cấp rồi chọn Đăng nhập

Bây giờ bạn có thể tải file, upload file bằng nextcloud