Hạn chế của sản phẩm

BizflyCloud App Engine là một sản phẩm dạng Platform as a Service, bạn sẽ kiểm soát ứng dụng và dữ liệu chạy trên App Engine. BizflyCloud App Engine hỗ trợ bạn triển khai nhiều loại ứng dụng khác nhau một cách nhanh chóng với nhiều tính năng hỗ trợ. Tuy nhiên sản phẩm này cũng có những hạn chế riêng:

  • Bộ nhớ tạm của mỗi replica hay container là 1GB, bộ nhớ này sẽ bị mất đi khi container này bị xóa đi tạo lại. Container sẽ bị xóa đi và tạo lại khi người dùng cập nhật, khởi động lại, dừng-bật Service. Khi bộ nhớ này đầy sẽ không thể mở rộng thêm và có thể gây ra lỗi Service. Vậy nên nếu bạn muốn lưu trữ dữ liệu lâu dài trong Service hãy sử dụng tính năng Volume để lưu trữ file hoặc sử dụng các dịch vụ lưu trữ khác như BizflyCloud Cloud Database hoặc BizflyCloud Simple Storage.

  • App Engine hiện chỉ hỗ trợ triển khai từ nguồn Git dựa trên giao thức HTTP. Vậy nên bạn cần sử dụng URL dạng https://github.com/bizflycloud/app-engine-php-sample hoặc https://github.com/bizflycloud/app-engine-php-sample.git, URL dạng git@github.com:bizflycloud/app-engine-php-sample.git sẽ không được chấp nhận.

  • Database được khởi tạo từ OneClick Services chỉ chạy mô hình 1 node (Standalone) nên không đảm bảo được cho mỗi trường Production yêu cầu độ ổn định cao. Nếu dùng cho môi trường Production bạn nên sử dụng database từ dịch vụ Cloud Database

  • BizflyCloud App Engine hiện chưa hỗ trợ firewall

  • Các ứng dụng chạy trên App Engine hiện chưa thể kết nối đến các dịch vụ khác trong VPC của Cloud Service, Cloud Database,… Hiện bạn muốn kết nối sẽ phải sử dụng địa chỉ public.

  • BizflyCloud App Engine hiện chỉ hỗ trợ kiến trúc AMD64.