Hướng dẫn

Bizfly Cloud hỗ trợ tính năng Auto Scaling cho phép tạo và quản lý đồng thời nhiều Cloud Servers trong Auto Scaling Groups


Tổng hợp các hướng dẫn sử dụng dịch vụ Bizfly Auto Scaling qua Dashboard.

Bắt đầu sử dụng Bizfly Auto Scaling


Khởi tạo Auto Scaling Groups từ trang quản lý tài nguyên của Bizfly Cloud. Người dùng có thể khởi tạo Auto Scaling Groups từ các hệ điều hành có sẵn hoặc sử dụng Snapshots
Tạo và quản lý SSH Key để truy cập vào các máy chủ trong Auto Scaling Groups.
Quản lý các Launch Configuration sử dụng để tạo Auto Scaling Groups. Khách hàng có thể tạo mới, thay đổi Launch Configuration cho Auto Scaling Groups.

Sử dụng các tính năng nâng cao

Quản lý các Auto Scaling Groups: Cấu hình Load Balancers cho Cloud Servers trong Auto Scaling Group
Thiết lập tự động điều chỉnh số lượng máy chủ theo nhu cầu dựa trên thời gian
Tạo và quản lý các Scaling Policies để có thể tự động Scaling theo giá trị metrics thu thập được