Hướng dẫn xem tài nguyên đã dùng

Thống kê tài nguyên sử dụng

Tại màn hình danh sách kho video chọn Thống kê tài nguyên

Giao diện thống kê tài nguyên

  • Danh sách bộ lọc:
    • Theo thời gian: Tối đa không quá 60 ngày
    • Theo kho video: Chọn 1 kho mà bạn muốn xem
    • Theo loại tài nguyên: Dung lượng lưu trữ hoặc dung lượng truyền tải qua CDN