Cách tính lưu lượng sử dụng của Load Balancer

Bizfly Cloud Load Balancer có 2 tùy chọn khởi tạo như sau:

Untitled

External: Đây là Load Balancer được sử dụng cho mục đích bên ngoài có thể kết nối được tới. ( Sử dụng mạng WAN và LAN đồng thời)Internal: Đây là Load Balancer được sử dụng cho mục đích các kết nối bên mạng LAN trong hệ thống cloud của khách hàng.

Đối với Internal Load balancer thì người dùng không cần trả phí cho lưu lượng sử dụng và băng thông. Nhưng khi sử dụng External Load Balancer người dùng cần trả phí cho dữ liệu được load balancer xử lý khi trả về cho client.

Việc tính phí này chỉ tính một chiều, tức là chiều trả ra từ Load Balancer của Bizfly Cloud tới người dùng cuối.

Hình dưới đây sẽ mô tả việc tính phí lưu lượng cho Load Balancer:

Untitled

Người dùng có thể kiểm tra lưu lượng sử dụng theo thời gian thực qua biểu đồ giám sát

Untitled

Hoặc kiểm tra lưu lượng sử dụng theo ngày:

Untitled