Tạo SSL Certificate


Để tạo SSL Certificate, bạn cần phải upload các thông tin của SSL lên hệ thống Bizfly Cloud.

Để có thể sử dụng chứng chỉ SSL bạn phải có sẵn chứng chỉ SSL hoặc sử dụng chứng chỉ SSL miễn phí được cung cấp bởi Let’s Encrypt. Các Certificate được Bizfly Cloud lưu tại một nơi bảo mật, an toàn, hệ thống lưu trữ các Certificate được mã hóa và không thể truy cập bởi bất cứ ai bao gồm cả các nhân viên của Bizfly Cloud.

Có 3 cách để có thể tạo một Certificate:

  1. Trang quản lý Certificate
  2. Tạo khi khởi tạo CDN
  3. Trang quản lý Listener của Load Balancer

Dưới đây là cách thực hiện tạo SSL Certificate sử dụng thông qua dashboard của trang quản lý Certificate:

1. Truy cập vào trang bảo mật

Tại mục SSL Certificate, sẽ có danh sách các Certificate đã được khởi tạo và ngày tháng khởi tạo Certificate đó.

Để tạo mới một Certificate, nhấn chọn Tạo SSL Certificate

2. Upload thông tin của SSL Certificate

Nhập các thông tin:

  • Tên: tên của Certificate, nên sử dụng tên có thể phân biệt được giữa các Certificate , ví dụ tên Certificate là domain của Certificate đó
  • Certificate: Chứng chỉ số, có định dạng chuẩn PEM
  • Private Key: là khóa bí mật của chứng chỉ số đó, có định dạng chuẩn PEM
  • Passphrase: Trong trường hợp khóa bí mật có mật khẩu thì cần nhập mật khẩu của khóa bí mật, ngược lại bỏ trống trường này

Sau khi nhập đầy đủ các thông tin của Certificate, nhấn Tạo mới SSL Certificate. Sau quá trình kiểm tra các thông tin, Certificate sẽ được tạo nếu thông tin được cho là hợp lệ