Kiểu điều hướng Multivalue

Multivalue là routing method có thể trả nhiều ip mỗi khi có dns query, TFM sẽ xáo trộn thứ tự các ip trả ra mỗi lần có dns query từ đó traffic có thể chia đều đến các endpoint giống round-robin.
Nếu 1 endpoint bị down, TFM tự động loại endpoint đó và tìm endpoint khác thay thế khi trả kết quả.
Nếu tất cả endpoint đều down, TFM sẽ tự động trả ra toàn bộ endpoint.
Dưới đây là minh họa các bước tạo, cấu hình Profile multivalue.

1. Truy cập dashboard dịch vụ TFM

Chọn dịch vụ “Traffic Manager” từ Menu.

Chọn tạo Profile.

2. Nhập thông tin cấu hình Profile

Chọn routing method multivalue, nhập thông tin profile và thiết lập healthcheck.

Cấu hình target và số endpoint trả ra mỗi lần query

3. Xem lại thông tin profile vừa cấu hình

Xem lại thông tin tóm tắt về profile và xác nhận.

4. Bấm nút tạo profile

5. Xem profile vừa tạo trên trang danh sách profile

6. Kiểm tra Profile hoạt động hay chưa

Lấy DNS name.

Sử dụng Công cụ dig online nhập DNS vừa copy để dig thử.