TFM

Bizfly Traffic Manager(TFM) là dịch vụ cho phép người dùng kiểm soát được việc phân phối truy cập của user tới các endpoint của hệ thống đặt ở nhiều data center khác nhau. TFM cung cấp nhiều tuỳ chọn cân tải dựa theo các phương thức điều hướng truy cập (traffic-routing method) và tình trạng sẵn sàng của các endpoint.

Bizfly Cloud Traffic Manager hoạt động như thế nào?

Giả sử công ty A có một dịch vụ với 1 domain your-domain.com, 1 cloud server tại Hà Nội, 1 cloud server tại Hồ Chí Minh, 1 cloud server vn các server này đều là cloud server của Bizflycloud, ngoài ra công ty còn có 1 external server không phải của Bizflycloud. Công ty này muốn điều phối truy cập theo các rule sau:

 1. Người dùng ở Hà Nội về cloud server tại Hà Nội.
 2. Người dùng ở Hồ Chí Minh về cloud server tại Hồ Chí Minh.
 3. Người dùng ở các vị trí khác của Việt Nam về cloud server vn.
 4. Người dùng ở các vị trí khác về external server.

Với trường hợp này TFM sẽ hoạt động như sau

 1. Để client có thể thực hiện kết nối đến dịch vụ của bạn. Trước hết client cần phân giải tên miền của dịch vụ thành địa chỉ IP của dịch vụ bằng cách gửi một DNS query đến recursive DNS service.
 2. Recursive DNS service sẽ tìm đến nameservers của domain your-domain.com. Nếu công ty đã cấu hình profile geographic và trỏ CNAME về DNS name trên TFM trước đó, DNS server của tên miền your-domain.com sẽ trả về một bản ghi CNAME trỏ đến your-domain.tfm.bfcplatform.vn
 3. Recursive DNS service tiếp tục tìm namservers của domain tfm.bfcplatform.vn và nhận được thông các nameservers của Bizfly TFM. Các bản ghi của domain your-domain.tfm.bfcplatform.vn sẽ được tìm thấy tại các namservers này.
 4. TFM nameservers nhận được request và chọn ra endpoint phù hợp dựa theo các tiêu chí sau:
  • Status của profile, nếu người dùng chuyển trạng thái profile thành disable thì sẽ không có kết quả query.
  • Trạng thái healthcheck của từng endpoint.
  • Routing method của profile(ở ví dụ này là geographic).
 5. Thông tin của endpoint sẽ được trả về cho Recursive DNS service(có thể là bản ghi CNAME hoặc bản ghi A, trong ví dụ này là trả về bản ghi CNAME).
 6. Recursive DNS service tiếp tục phân giải tên miền hn.your-domain.com để có được IP của cloud server Hà Nội.
 7. Recursive DNS service trả lại IP cho client và cache một khoảng thời gian ttl giây cho các lần query sau.
 8. Client kết nối trực tiếp đến địa chỉ IP mà không thông qua TFM. TFM cũng không thể thấy được lưu lượng truy cập giữa client và server.

Lý do nên sử dụng Bizfly Cloud TFM

 1. Tăng tính sẵn sàng của ứng dụng

  TFM tăng tính sẵn sàng cho các ứng dụng quan trọng của bạn bằng cách liên tục theo dõi tình trạng endpoint và tự động điều hướng truy cập khi một endpoint gặp sự cố.

 2. Điều phối truy cập tới nhiều datacenter

  Bạn có thể chạy các dịch vụ cloud và trang web tại các datacenter trên khắp thế giới. TFM sẽ đảm nhiệm vai trò phân phối traffic của người dùng tới datacenter theo logic mong muốn (trí địa lý, tỉ lệ traffic, độ trễ…) giúp tăng tốc độ phản hồi cho trang web của bạn.

 3. Bảo trì dịch vụ mà không có thời gian downtime

  Bạn có thể thực hiện bảo trì các ứng dụng theo kế hoạch định trước mà không có thời gian downtime. TFM có thể hướng lưu lượng truy cập đến các endpoint thay thế trong khi quá trình bảo trì đang diễn ra.

 4. Kết hợp linh hoạt các kiểu hạ tầng cho ứng dụng

  TFM hỗ trợ điều hướng truy cập tới cả các endpoint được host trên Bizfly Cloud và cả các endpoint không được host trên Bizfly Cloud, có thể là các endpoint dạng hybrid cloud, on-premise.

 5. Có thể xây dựng các cơ chế điều hướng phức tạp

  Với tính năng nested endpoint. Nhiều phương pháp định tuyến lưu lượng có thể được kết hợp để tạo các quy tắc phức tạp và linh hoạt nhằm mở rộng theo nhu cầu triển khai lớn hơn, phức tạp hơn.