TFM

Bizfly Traffic Manager(TFM) là dịch vụ cho phép người dùng kiểm soát được việc phân phối truy cập của user tới các endpoint của hệ thống đặt ở nhiều data center khác nhau. TFM cung cấp nhiều tuỳ chọn cân tải dựa theo các phương thức điều hướng truy cập (traffic-routing method) và tình trạng sẵn sàng của các endpoint.

Traffic Manager cung cấp hai lợi ích chính:

 • Phân phối lưu lượng theo một trong các routing method.
 • Giám sát liên tục tình trạng của endpoint và chuyển đổi dự phòng tự động khi endpoint lỗi.

Bizfly Cloud Traffic Manager(TFM) hoạt động như thế nào?

Khi một máy khách kết nối tới một dịch vụ, trước tiên nó phải phân giải tên DNS của dịch vụ đó thành một địa chỉ IP. Sau đó, máy khách sẽ kết nối tới địa chỉ IP đó để truy cập dịch vụ.

Traffic Manager hoạt động ở lớp DNS thuộc tầng ứng dụng (Layer-7). Traffic Manager sử dụng DNS để hướng khách hàng đến các endpoint dịch vụ cụ thể dựa trên các routing method, sau đó máy khách kết nối trực tiếp với endpoint đã chọn. Traffic Manager không phải là proxy hoặc gateway. Traffic Manager không thấy lưu lượng truy cập giữa máy khách và dịch vụ.

Ví dụ

Giả sử công ty A có một website tại www.example.vn. Website này được deploy trên 3 server thuộc 3 vùng Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng. Để điều hướng truy cập người dùng Hà Nội về server Hà Nội, người dùng Hồ Chí Minh về server Hồ Chí Minh, người dùng các khu vực khác về server Đà Nẵng, công ty cần làm các bước sau:

 1. Tạo Traffic Manager Profile với routing method là geographic và cấu hình endpoint đến ip wan các server kể trên.
 2. Cấu hình CNAME www.example.vn trỏ đến đến example.tfm1.bfcplatform.vn (DNS name được trả ra sau khi tạo profile)

Khi cấu hình xong, client kết nối đến server thông qua traffic manager theo luồng sau:

 1. Trước khi kết nối tới website, người dùng sẽ phân giải tên miền của website thành địa chỉ IP của dịch vụ bằng cách gửi một DNS query đến dịch vụ recursive DNS.

 2. Recursive DNS tìm đến nameservers của domain www.example.vn.

 3. Nếu đã cấu hình CNAME www.example.vn trỏ đến example.tfm1.bfcplatform.vn như trên, dịch vụ recursive DNS sẽ tiếp tục tìm đến namservers của domain example.tfm1.bfcplatform.vn

 4. Nameservers của TFM nhận được request và chọn ra endpoint phù hợp dựa theo các tiêu chí sau:

  • Status của profile.
  • Trạng thái healthcheck của từng endpoint.
  • Routing method của profile (ở ví dụ này là geographic).
  • Vị trí của người dùng (chỉ có tác dụng với routing method geographic)
 5. TFM trả IP của endpoint cho recursive DNS.

 6. Dịch vụ recursive DNS trả lại IP cho client và cache một khoảng thời gian TTL giây cho các lần query sau.

 7. Client kết nối trực tiếp đến địa chỉ IP mà không thông qua TFM. TFM cũng không thể thấy được lưu lượng truy cập giữa client và server.

Lý do nên sử dụng Bizfly Cloud TFM

 1. Tăng tính sẵn sàng của ứng dụng

  TFM tăng tính sẵn sàng cho các ứng dụng quan trọng của bạn bằng cách liên tục theo dõi tình trạng endpoint và tự động điều hướng truy cập khi một endpoint gặp sự cố.

 2. Điều phối truy cập tới nhiều datacenter

  Bạn có thể chạy các dịch vụ cloud và trang web tại các datacenter trên khắp thế giới. TFM sẽ đảm nhiệm vai trò phân phối traffic của người dùng tới datacenter theo logic mong muốn (trí địa lý, tỉ lệ traffic, độ trễ…) giúp tăng tốc độ phản hồi cho trang web của bạn.

 3. Bảo trì dịch vụ mà không có thời gian downtime

  Bạn có thể thực hiện bảo trì các ứng dụng theo kế hoạch định trước mà không có thời gian downtime. TFM có thể hướng lưu lượng truy cập đến các endpoint thay thế trong khi quá trình bảo trì đang diễn ra.

 4. Kết hợp linh hoạt các kiểu hạ tầng cho ứng dụng

  TFM hỗ trợ điều hướng truy cập tới cả các endpoint được host trên Bizfly Cloud và cả các endpoint không được host trên Bizfly Cloud, có thể là các endpoint dạng hybrid cloud, on-premise.

 5. Có thể xây dựng các cơ chế điều hướng phức tạp

  Với tính năng nested endpoint. Nhiều phương pháp định tuyến lưu lượng có thể được kết hợp để tạo các quy tắc phức tạp và linh hoạt nhằm mở rộng theo nhu cầu triển khai lớn hơn, phức tạp hơn.