Hướng dẫn quản lý máy lẻ

1. Hướng dẫn tạo máy lẻ

Trong hệ thống call center, mỗi máy lẻ sẽ ứng với một người được sử dụng để gọi ra hoặc nhận cuộc gọi đến từ tổng đài. Như vậy bạn cần tạo số lượng máy lẻ tương ứng với số lượng user sẽ cần để sử dụng tổng đài. Để tạo máy lẻ bạn có thể truy cập vào mục quản lý đầu số trên dashboard sau đó bấm vào 1 đầu số tổng đài bât kì mà bạn muốn thêm máy lẻ:

Untitled

Tiếp theo, chọn vào mục quản lý máy lẻ, ở đây bạn sẽ thấy thông tin của các máy lẻ đang hiện có trên số tổng đài của bạn. Bấm vào nút Tạo máy lẻ để tiến hành tạo máy lẻ.

Untitled

Ở giao diện này, bạn cần điền các thông tin sau để có thể tạo máy lẻ:

  • Số máy: số của số máy lẻ, thường có dạng 100, 101, 102,…
  • Tên gợi nhớ: Tên gọi nhớ của máy lẻ, thường có dạng sale01, kd01,.. (không dấu, không kí tự đặc biệt).
  • Quyền gọi: Có 4 quyền gọi khác nhau, thường đặt là quyền gọi di động để máy lẻ có thể gọi ra ngoài (Quyền bên dưới sẽ bao gồm cả quyền bên trên).
  • Máy giám sát: Chọn máy lẻ có quyền giám sát máy lẻ đó.
  • Nhóm đầu số: thêm đầu số hoặc nhóm đầu số cho máy lẻ gọi ra (sẽ nói rõ hơn ở phần sau).
  • Mô tả: thêm mô tả cho số máy lẻ.

Untitled

2. Hướng dẫn lấy thông tin đăng nhập của máy lẻ

Sau khi tạo xong máy lẻ, bạn có thể gửi thông tin đăng nhập máy lẻ cho người khác để đăng nhập vào ứng dụng gọi. Để lấy được thông tin này, bạn có thể truy cập vào mục quản lý đầu số, sau đó chọn vào số tổng đài chúa máy lẻ đó.

Untitled

Tiêp theo chọn vào mục quản lý máy lẻ, chọn vào máy lẻ mà bạn cần lấy thông tin. Ở ví dụ này chọn vào máy lẻ 101.

Untitled

Ở giao diện này bạn có thể lấy được thông tin đăng nhập của máy lẻ theo hình bên dưới. Thông tin này có thể sử dụng để đăng nhập Extension Chrome hoặc app Bizfly Call

Untitled

3. Sửa thông tin máy lẻ hoặc đổi mật khẩu máy lẻ

Đối với số máy lẻ cần sửa thông tin hoặc đổi mật khẩu, bạn có thể vào giao diện quản lý máy lẻ trên dashboard để thay đổi. Để truy cập vào, bạn vào mục quản lý đầu số, chọn vào số tổng đài chứa máy lẻ đó

Untitled

Tiêp theo chọn vào mục quản lý máy lẻ, chọn vào máy lẻ mà bạn cần thay đổi thông tin. Ở ví dụ này chọn vào máy lẻ 101.

Untitled

Ở giao diện này, bạn có thể thay đôi thông tin như tên gợi nhớ, mật khẩu, quyền gọi, máy giám sát, nhóm đầu số, mô tả. Sau khi thay đổi xong, bạn bấm nút lưu lại để lưu thông tin đã thay đổi.

Untitled