Build Service thất bại

Nguyên nhân

Build Service là quá trình App Engine sẽ phát hiện ngôn ngữ và đóng gói service của bạn lại. Có rất nhiều nguyên nhân khiến cho việc build service thất bại. Một vài lý do điển hình như:

  • Không phát hiện được ngôn ngữ do thiếu các file đặc trưng.
  • Quá trình cài đặt pạckages, dependenciesm library thất bại.
  • Thiếu Run Command (Được định nghĩa trong file Procfile)
  • Thiếu biến môi trường phục vụ chạy service

image

Cách phát hiện

Sau quá trình tạo hoặc cập nhật của service nếu ứng dụng bị Fail hoặc không cập nhật được thì các bạn có thể kiểm tra trong phần Build Logs của service đó. Ví dụ như hình dưới:

image

Khắc phục

  • Đảm bảo phiên bản ngôn ngữ và dependency management trùng với version mà bạn đang chạy ở local. Ví dụ để cấu hình Python version bạn sẽ sử dụng hãy khai báo trong runtime.txt.

Để xem chi tiết cho từng ngôn ngữ, bạn có thể xem thêm ở phần Hướng dẫn triển khai

  • Chỉnh sửa lại code và bổ sung các thành phần còn thiếu.