Hướng dẫn

Bizfly Anti DDoS là giải pháp phòng chống tấn công từ chối dịch vụ vượt trội dành cho Website.


Tổng hợp các hướng dẫn sử dụng dịch vụ Anti-DDoS qua Dashboard.

Bắt đầu sử dụng Anti-DDoS

Tạo Endpoint và xác thực domain từ trang quản lý tài nguyên của Bizfly Cloud.
Kiểm tra và tích hợp dịch vụ cho Anti-DDoS.
Thêm tham số Filter DDoS từ trang quản lý tài nguyên của Bizfly Cloud.
Thêm IP Blacklist và Whitelist truy cập vào website.
Cấu hình cảnh báo về mail cá nhân..
Thêm, sửa, xóa, origin.
Cấu hình rule engine để chặn DDoS.
Cấu hình SSL Certificate cho domain.