Cảnh báo Load Balancers


Dịch vụ Bizfly Cloud Watcher hỗ trợ cấu hình cảnh báo cho các Load Balancers trên Bizfly Cloud, các ngưỡng này dựa trên hệ thống giám sát và thu thập metrics của Bizfly Cloud. Người dùng không cần phải cài đặt agent hay các công cụ.

Các tài nguyên có thể đặt cảnh báo như: Request/s, Data transfer

Cảnh báo sẽ dựa trên mức hoạt động của một Listener hay Nhóm Servers trong 1 khoảng thời gian nào đó mà đưa ra cảnh báo.


Truy cập và sử dụng dịch vụ thông qua Menu Tất cả dịch vụ và lựa chọn Cloud Watcher

Untitled

Bước 1: Tại tab Auto Scale Group chọn Tạo Alarm

Untitled

Bước 2: Chọn loại Load Balancer

Cấu hình tham số các ngưỡng và thời gian lặp lại cảnh báo

Untitled

Bước 3: Chọn Load Balancer và Listener hoặc Nhóm Servers sử dụng để cảnh báo

Untitled

Bước 4: Nhấn chọn Quản lý người nhận để cấu hình các Người nhận sẽ nhận cảnh báo này, sau đó chọn Đồng ý

Untitled

Đối với người nhận có phương thức sử dụng SMS:

Untitled

người dùng có thể cấu hình thời điểm cảnh báo sẽ gửi đến số điện thoại qua số lặp lại cảnh báo.

Untitled

Bước 5: Chọn Tạo Alarm

Untitled