Hướng dẫn đổi đầu số hoặc nhóm đầu số gọi ra

1. Tạo nhóm đầu số

Nhóm đầu số là một tập hợp bao gồm nhiều đầu số khác nhau. Nhóm đầu số này có thể phục vụ cho nhu cầu muốn gọi ra qua nhiều đầu số khác nhau trên cùng một account máy lẻ. Để tạo nhóm đầu số, bạn có thể vào mục Quản lý đầu số, sau đó chọn vào tab Nhóm đầu số và chọn vào nút Thêm nhóm đầu số

Untitled

Ở giao diện này, bạn cần đặt tên nhóm đầu số (ví dụ Nhóm 1) Sau đó bấm vào các đầu số mà bạn muốn thêm vào nhóm đầu số đó (có thể click vào nhiều đầu số 1 lúc) và chọn thêm để thêm các đầu số đã chọn vào danh sách. Bạn cũng có thể xóa đầu số đã chọn ra khỏi danh sách bằng các click chọn nhưng đầu số trong mục đầu số trong nhóm sau đó bấm xóa. Ngoài ra bạn cũng có thể chọn đầu số mặc định để gọi ra cho nhóm đầu số bằng cách chọn vào 1 đầu số . Sau khi đã đủ thông tin, chọn Lưu để lưu lại nhóm đầu số này.

Untitled

  • Lưu ý: Nhóm đầu số cần có từ 2 số trở lên để hoạt động.

2. Thêm đầu số hoặc nhóm đầu số cho máy lẻ

Đối với máy lẻ có nhu cầu gọi ra bằng nhiều đầu số hoặc gọi bằng nhóm đầu số, bạn cần thêm thông tin này cho máy lẻ để máy lẻ được cấp quyền. Bạn vào mục Quản lý đầu số, tab Danh sách đầu số, sau đó chọn vào tổng đài chưa số máy lẻ như hình

Untitled

Tiêp theo chọn vào mục quản lý máy lẻ, chọn vào máy lẻ mà bạn cần lấy thông tin. Ở ví dụ này chọn vào máy lẻ 101.

Untitled

Ở giao diện máy lẻ 101, bạn tìm đến mục Nhóm đầu số, sau đó thêm đầu số hoặc nhóm đầu số cần thêm cho máy lẻ này. Sau khi chọn xong, nhấn vào nút Lưu lại để lưu lại thông tin. Lưu ý: nếu bạn đã tạo nhóm đầu số nhưng giao diện chưa hiện thông tin nhóm đó, có thể bấm Ctrl + F5 trên trình duyệt để dashboard load lại thông tin

Untitled

3. Sửa thông tin hotline gọi ra trên extension chrome

Hiện tại bạn có thể thao tác đổi hotline gọi ra trên extension trình duyệt. Thao tác đổi này cũng sẽ ảnh hưởng tới app Bizfly Call (App sẽ tự động đổi hotline gọi ra theo extension). Để thay đổi bạn cần đăng nhập thông tin máy lẻ trên extension chrome

Untitled

Trên extension, bạn chọn vào nút trên ảnh sau đó đổi sang hotline khác hoặc nhóm đầu số, như vậy khi thực hiện gọi ra sẽ sử dụng hotline theo thông tin đã cài đặt trên extension

Untitled