Triển khai ứng dụng Python

Điều kiện tiên quyết

 • Bạn cần có tài khoản tại BizflyCloud và tài khoản này có quyền sử dụng App Engine.
 • Tài khoản của bạn chưa đạt ngưỡng giới hạn về tài nguyên.

App Engine triển khai ứng dụng Python của bạn thế nào?

App Engine sẽ đóng gói source code của bạn và triển khai lên trên hạ tầng của BizflyCloud mà không cần yêu cầu hành động gì thêm.

Tuy nhiên để làm được việc này thì source code của bạn phải cung cấp đủ thông tin cho App Engine tiến hành cài đặt và cấu hình các thành phần cần thiết.

Package Manager (Bắt buộc)

App Engine sẽ phát hiện một số file đặc trưng trong source code ứng dụng Python xác định ra Package Manager phù hợp, các file ở đây là:

 • requirements.txt
 • Pipfile
 • pyproject.toml
 • environment.yml

Nhờ các file này App Engine sẽ biết ứng dụng bạn cần những thư viện nào để cài đặt.

Run command (Bắt buộc)

Run command cho ứng dụng Python của bạn cần được định nghĩa thông qua Procfile. App Engine sẽ sử dụng câu lệnh trong file này để chạy ứng dụng. Nếu không có file này trong thư mục source code thì ứng dụng Python không thể chạy được.

Nội dung Procfile sẽ có dạng:

web: gunicorn --bind :$PORT --workers 1 --threads 8 --timeout 0 main:app
 • web: là tên của process bạn sẽ chạy.
 • gunicorn –bind :$PORT –workers 1 –threads 8 –timeout 0 main:app: là nội dung của Run command.

Python Version (Không bắt buộc)

Bạn có thể cấu hình phiên bản Python bằng cách tạo thêm file runtime.txt trong source code với nội dung như sau:

python-3.8.15

Các phiên bản python đang được hỗ trợ:

 • python-3.11.0
 • python-3.10.8
 • python-3.9.15
 • python-3.8.15
 • python-3.7.15

Source code mẫu

Cách tốt nhất để hình dung là có một repo mẫu để làm theo, chính vì vậy ở đây chúng tôi chuẩn bị một số source code mẫu theo từng loại package manager. Bạn có thể tải về source code này và tiến hành triển khai lên nền tảng App Engine.

Samples Code: https://github.com/bizflycloud/app-engine-samples-code/tree/master/python