Terraform

Tính năng

Terraform là một công cụ mã nguồn mở mạnh mẽ cho phép bạn xây dựng, versioning và tự động việc triển khai hạ tầng Cloud. Bạn có thể sử dụng Terraform để thiết lập một kiến trúc đơn giản hoặc phức tạp cho ứng dụng web của bạn trên Bizfly Cloud với một vài dòng lệnh.

Giúp người dùng vận hành hiệu quả hơn khi triển khai mới hoặc khi mở rộng hạ tầng cho các ứng dụng.

Bắt đầu sử dụng

Cài đặt và cấu hình Terraform để triển khai các tài nguyên trên Bizfly Cloud
Tài liệu đầy đủ trên website của Hashicorp